Privaatsuspoliitika - Arigato

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Kliendi privaatsuse ja andmete turvalisuse tagamine on meile väga olulised. Arigato Spordiklubi külastava Kliendi andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse seadusel, Eesti Vabariigis kehtivatel õigusaktidel ja Arigato Spordiklubi MTÜ Kliendiadmete Töötlemise Põhimõtetel.

Isikuandmete töötleja
Arigato Spordiklubi MTÜ
Rannamõisa tee 3, Tallinn

Arigato Spordiklubi MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Arigato Spordiklubi MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

Üldinfo
Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted sätestavad tingimused ja korra, mille järgi Arigato Spordiklubi töötleb Kliendi isikuandmeid, sh  isikuandmeid, mis on saadud enne Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete jõustumist.

Klient annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras Arigato Spordiklubiga kliendisuhtesse astumisega, treeningule registreerumise ja treeningul osalemisega.

Arigato Spordiklubi MTÜ-l on õigus Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Muudatustest teavitatakse Klienti veebilehe kaudu vähemalt üks kuu enne muudatuse jõustumist, v.a. juhul kui Arigato Spordiklubi MTÜ muudab Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid ainult tulenevalt õigusaktidest tehtud muudatustest.

Mõisted
Klient on iga füüsiline isik, kes kasutav või on kasutanud Arigato Spordiklubi MTÜ teenuseid.

Isikuandmed on igasugune info, mis on Kliendi ja muu Arigatosse pöördunud isiku kohta Arigatole teatavaks saanud seoses teenuse osutamisega.  ja muu Arigato poole pöördunud isiku kohta. Samuti avalikest andmebaasidest ja avalikest kanalitest kogutud teave ja Kolmandalt Isikult seaduslikul teel saadud teave.

Kliendisuhted on õigussuhted Kliendi ja Arigato Spordiklubi MTÜ vahel, mis tekivad seoses Kliendi tarbimisega Arigato teenuseid.

Isikuandmete Töötlemine on igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sh Isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kasutamine, edastamine jne.

Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on Arigato poolt kehtestatud põhimõtted selle kohta, kuidas Arigato Spordiklubi MTÜ Klientide isikuandmeid töötleb.

Kolmas Isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pool ega Arigato Spordiklubi MTÜ alluvuses Kliendiandmeid Töötlev füüsiline isik (Volitatud Töötleja).

Teenus(ed) on kõik Arigato Spordiklubi MTÜ poolt pakutavad teenused.

Volitatud Töötleja on isik, kes töötleb Arigato Spordiklubi nimel Kliendi isikuandmeid.

Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtted
Isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes ja Kliendiga sõlmitud lepingutes määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Isikuandmete töötlemine toimub erinevatel eesmärkidel ning igal eesmärgil andmete töötlemine toimub õiguslikul alusel.

Arigato Spordiklubi kaitseb Isikuandmeid konfidentsiaalsusreeglitega ning kasutab Kliendi Isikuandmete kaitseks füüsilisi ja tehnilisis turvameetmeid.

Arigato Spordiklubi MTÜ töötajal on õigus Isikuandmeid Töödelda üksnes ulatuses, mis on vajalik vastava tööülesande täitmiseks. Arigato Spordiklubi töötajad on kohustatud hoidma Isikuandmeid konfidentsiaalsena tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud lepingutele.

Töödeldavad Isikuandmed
Arigato Spordiklubi MTÜ töötleb Isikuandmeid, mis on vajalikud Kliendile Teenuse osutamiseks ning mille on Kliendiga tehingusuhte käigus teada saanud, sealhulgas:

 • isiklikud andmed, mille hulgas ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, foto
 • kontaktandmed, sh aadress, telefoni number, e-posti aadress;
 • noorliikmete puhul andmed vanemate kohta sh nimi, isikukood, telefon, e-post;
 • andmed Arigato Spordiklubiga tehtud tehingute kohta ja nendest tulenevate õituste ja kohustuste kohta sh kliendi-või liikmestaatus, suhte pikkus, andmed maksekäitumise kohta jms.
 • andmed kliendi harjumuste ja eelistuste kohta sh teenuse kasutamise aktiivsus või sagedus, kasutatud teenuste nimekiri;
 • tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed, sh andmed tarbijamängudes võidetud auhindade ja kampaaniates osalemise kohta, kliendiküsitlustes antud vastuste kohta;
 • andmed Teenusega seotud Kliendi segmendi kohta, sh sugu ja vanus;
 • seadusest ja muudest õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks vajalikud andmed sh. Maksuameti päringud tehingute kohta jms.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Arigato Spordiklubi kasutab ja töötleb Isikuandmeid eesmärkide saavutamiseks vähimas võimalikus ulatuses, pidades silmas Kliendi ja Arigato Spordiklubi huvide tasakaalu põhimõtet.

Kliendi Isikuandmeid töödeldakse Kliendisuhte loomiseks ja täitmiseks, Kliendi paremaks teenindamiseks, sh:

 • võimaldamaks Klientidel kasutada Arigato Spordiklubi ja tema koostööpartnerite poolt pakutavaid teenuseid;
 • liikmete segmenteerimiseks  (suunatud pakkumised erinevate teenuste kasutamiseks);
 • teenuste kasutamise analüüsimiseks;
 • teenuste kvaliteedi parandamiseks;
 • uute teenuste arendamiseks;
 • statistilise ja finantsanalüüsi teostamiseks;
 • Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või oma õiguste kaitseks;
 • kontrollida, vajaduse korral parandada ja täiendada Isikuandmeid;
 • Kolmandate Isikute hoolikalt valitud pakkumiste edastamiseks, kui Isikuandmete analüüsile baseerudes on alust eeldada, et Klient selliseid teenuseid/kaupu soovib;
 • korraldada tarbijamänge või kampaaniaid, teha Kliendile eripakkumisi;
 • paremini mõista Kliendi ootusi sh. Veebilehekülje ja sotsiaalmeedia külastuste analüüs, Kliendi rahulolu küsitlused jms.
 • oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks sh. Andmete edastamine kohutle või advokaadile.

Isikuandmete edastamine avalikkusele või kolmandatele isikutele
Arigato Spordiklubi MTÜ võib Isikuandmeid edastada järgmiselt:

 • isikutele, kes on seotud Kliendiga sõlmitud lepingute täitmisega (kliendikaartide valmistajad, trükiteenuse osutajad, maksevahendajad, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutajad, Arigato külalistreenerid jms.);
 • nõude sissenõudmiseks andmisel inkassofirmasse vastavale inkassofirmale ja nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
 • teistele Arigato Spordiklubi MTÜ-ga samasse gruppi kuuluvatele äriühingutele, kui see on vajalik Kliendisuhte täitmiseks (Teenuse osutamiseks) või muu Isikuandmete Töötlemise eesmärgi täitmiseks;
 • volitatud Töötlejatele;
 • Maksu- ja Tolliametile, pankrotihaldurile, uurimisõrganiltele juhul, kui Arigato Spordiklubi on kohustatud edastama kliendiandmed vastavalt õigusaktides sätestatud normidele;
 • enam kui 150€ võlgnevuse korral vastava Kliendi andmed edastatakse AS Krediidiinfo poolt peetavasse andmebaasi ja selle kaudu avalikkusele;

Arigato Spordiklubi poolt maksevahendajatele (kaardimaksete töötlejad, pangad jms) edastatud andmeid töötlevad maksevahendajad vastavalt maksete sfääri reguleerivatele kokkulepetele ja õigusaktidele ning Arigato Spordiklubi ei saa välistada Isikuandmete sattumist nende töötajate kaudu kolmandatele isikutle.

Arigato Spordiklubi kasutab ja töötleb Isikuandmeid koostööpartneritest kolmandate isikute personaalsete pakkumiste tegemiseks Kliendile.  Arigato Spordiklubi MTÜ kliendilepingu sõlmimisega on Klient selleks andnud üldise nõusoleku. Oma nõusoleku Arigato Spordiklubi MTÜ koostööpartnerite pakkumise saamiseks võib Klient igal ajahetkel tagasi võtta, teatades sellest Arigato Spordiklubi adminstraatorile isiklikult või saates vastavasisulise soovi e-posti aadressile: arigato@arigato.ee

Edastame Isikuandmeid Kolmandatele Isikutele üksnes ulatuses, mis on vajalik Isikuandmete Töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Me ei edasta Isikuandmeid Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvasse kolmandasse riiki.

Isikuandmete kasutamine turunduses
Arigato Spordiklubi töötleb Isikuandmeid ka otseturunduslikel eesmärkidel, tarbijaharjumuste uurimiseks, küsitluste läbiviimiseks, kooskõlas õigusaktide nõuetega.

Kliendile tehtavad otseturunduslikud pakkumised võivad põhineda Arigato Spordiklubi infosüsteemide poolt tehtud automaatsel otsusel. Kui Klient ei ole pakkumises toodud andmetega nõus, siis on Kliendil õigus nõuda andmete parandamist.

Kliendil on õigus keelduda teda puudutavate Isikuandmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturunduseks, samuti andmete üleandmise Kolmandatele Isikutele  tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturunduseks.

Pakkumisteks ja reklaamiks ei loeta Arigato Spordiklubi MTÜ Teenuste üldist ja tutvustavat infot, tingimuste või hinnakirja muudatustest teavitamist, samuti infot, mis on seotud Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega (nt teave võlgnevuse kohta, lepingu lõppemisest teavitamine jne). Sellise teabe saamisest ei saa Klient üldjuhul keelduda.

Isikuandmete säilitamine, muutmine ja töötlemise lõpetamine
Arigato Spordiklubis on kehtestatud vajalikud juriidilised, organisatsioonilised, füüsilised ja tehnilised turvameetmed Kliendi Isikuandmete kaitsmiseks. Arigato Spordiklubi salvestab ja säilitab kõik Kliendi poolt meile antud korraldused, samuti muud Kliendisuhte täitmisega seotud Kliendi toimingud.

Turvalisuse ja Arigato Spordiklubi seadmete ohutu ekspluatatsiooni tagamise eesmärgil võivad Arigato Spordiklubi töötajad ja lepingupartnerid jälgida jälgimisseadmete abil Spordiklubi ruume ja nende lähiümbrust, sh jälgida ka isikuid ja protsesse ning jälgimise tulemused salvestada. Sellisel moel saadud Isikuandmeid võib kasutada Arigato Spordiklubi MTÜ õiguste kaitsmisel ja kohustuste täitmisel ning Kliendi poolt tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või Arigato Spordiklubile tekitatud kahju tõendamisel. Salvestisi oleme kohustatud edastama ka õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses eelkõige kriminaalasjades kohtueelsele uurimisasutusele, kohtule ja muudele pädevatele asutustele.

Arigato Spordiklubi MTÜ säilitab Kliendi Isikuandmeid seni kuni seadus selleks kohustab või kuni on vajalik selleks, et täita Isikuandmete säilitamise punktis kirjeldatud eesmärke.

Arigato Spordiklubi MTÜ kontrollib regulaarselt e-posti/telefoni teel või kliendikohtumistel, kas Kliendi andmed on korrektsed ja täielikud.

Kliendil on õigus tutvuda enda kohta Arigato Spordiklubis salvestatud andmetega, esitades selleks kirjaliku taotluse e-posti teel aadressile arigato@arigato.ee. Arigato Spordiklubi võimaldab andmetega tutvumist õigusaktides toodud tingimustel hiljemalt 1 kuu jooksul. Päringu keerukuse korral on õigus andmetega tutvumise tähtaega pikendada kuni 3 kuuni. Arigato Spordiklubi täidab andmete esitlemisel Isikuandmete kaitse nõudeid sh. nõuab Kliendi isiku tuvastamist.

Kui Klient tuvastab, et tema kohta säilitavad andmed on ebaõiged, on Klient kohustatud sellest Arigato Spordiklubi teavitama, esitades täpsed andmed Arigato Spordiklubi administraatorile või edastades info e-postile arigato@arigato.ee

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui selline õigus tuleneb seadusest või muust õigusaktist.  Arigato Spordiklubi MTÜ ei ole kohustatud täitma Kliendi sellist nõudmist kuni Klient ei ole tasunud täielikult oma lepingujärgseid kohustusi Arigato Spordiklubi MTÜ ees ning samuti on Arigato Spordiklubil õigus Kliendi poolt sellise nõudmise saamisel lõpetada Kliendile edasine teeenuste osutamine.

Kliendi õigused seoses Isikuandmetega
Õigus andmetega tutvuda – Kliendil on õigus teada enda koha kogutavate andmete iseloomust, nende töötlemise eesmärgist, kellele andmed avalikustatakse, andmete säilitamise perioodist ning enda õigustest seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisesga.

Õigus andmete parandamisele – Kliendil on õigus nõuda teda puudutavate Isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele – Kliendil on õigus nõuda teda puudutavate Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kasutamist, kui selline õigus tuleneb seadusest või muust õigusaktist. Arigato Spordiklubi MTÜ ei ole kohustatud täitma Kliendi sellist nõudmist kuni Klient ei ole tasunud täielikult oma lepingujärgseid kohustusi Arigato Spordiklubi MTÜ ees ning samuti on Arigato Spordiklubil õigus Kliendi poolt sellise nõudmise saamisel lõpetada Kliendile edasine teeenuste osutamine.

Õigus töötlemise piiramisele – Kliendil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt. kui Klient on esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – Kliendil on õigus esitada vastuväitied sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on Arigato Spordiklubi õigustatud huvi.

Õigus andmete ülekandmisele – Kliendil on õigus nõuda andmete ülekandmist teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik ja teine teenusepakkuja on võimaline neid edastataval kujul vastu võtma.

Eelkirjeldatud õigused võivad olla isikuandmete kaitse üldmääruses jm õigusaktides toodud tingimustel ja juhul piiratud.

Kliendi õiguste kaitse
Kliendil on õigus pöörduda Arigato Spordiklubi, Andmekaitse Inspektsiooni ja pädeva kohtu poole, kui tema hinnangul rikub Arigato Spordiklubi Isikuandmete Töötlemisel Kliendi õiguseid.

Küsimuste tekkimisel seoses Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega või kaebuseid Isikuandmete Töötlemisega seonduvate kaebuste esitamiseks on Kliendil võimalik ühendust võtta Arigato Spordiklubiga aadressil arigato@arigato.ee

X